رمز موفقیت
دوشنبه 20 9 1385 10:50
حتي اگر نتيجه اعمال نيك و خير شما بلافاصله در زندگي ظاهر نشود ، تاثير مستقيم روي اتفاقات آينده حيات شما دارد و درست لحظه اي كه اصلاً انتظار نداريد به صورت يك بخت و اقبال باور نكردني مسير زندگي شما را تغيير مي دهد و لبخند و تبسم را بر رخسار پر نور شما ظاهر مي سازد .
 
ما قصد سكندر و دارا نخوانده ايم
از ما بجز حكايت مهر و وفا مپرس
 
« حافظ »
برچسب ها :
خدا چراغی به او داد روز قسمت بودو
 
خداهستی را قسمت میکرد. خدا گفت: چیزی از من بخواهید هر چه
باشد شما را خواهم داد سهمتان را ازهستی طلب کنید زیرا خدا بخشنده است وهرکه آمد چیزی خواست
یکی پري ميخواست برای پروازودیگری پایی برای دویدن و آن يكي جثه ای بزرگ خواست براي عرض اندام و جبران حقارت و آن یکی چشمانی تیزبين وآن یکی دریا را انتخاب کرد و یکی آسمان را طلب ميكرد وهركس به فرا خورخود چيزي از آن خالق يكتا درخواست ميكردند . در این میان کرمی کوچک جلو آمد ومتواضعانه به خدا گفت: خدایا من چیز زیادی از این هستی نمی خواهم نه چشمانی تیزونه جثه ای بزرگ نه پري و نه پایی نه آسماني ونه دریائي
تنها ذره اي ازوجود خودت را به من بده و خدا کمی نوربه او داد. ونام او کرم شب تاب شد. خدا فرمود : هرکه نوری با خود دارد بزرگ است.
حتی اگر به قدر ذره ای باشد. و خطاب به كرم شب تاب فرمود تو حالا همان خورشیدی که گاهی زیر برگ کوچکی پنهان می شوی و رو به دیگران گفت: کاش می دانستید که این کرم کوچک بهترین را خواست زیرا که از خدا جز خدا نباید خواست
برچسب ها :
رمز موفقیت
دوشنبه 6 9 1385 9:15

رمز موفقيت

 كار نيك كردن خرج چنداني ندارد . نيكوكاري لزوماً عملي پر آب و تاب و قهرمانه نبايد باشد . اثر يك كلام سادهي خوب و يك تعريف مي تواند راه درازي را بپيمايد ، درازتر از آنچه كه ما مي دانيم . گاه ، حتي مي تواند ناجي يك زندگي باشد .

چون دل ببردي و جگر من بسوختي

با دل بساز و بيش از اينم جگر مسوز « عطار »

برچسب ها :
اندیشه های بزرگان در باب سعادت


سعادت

افسوس! يگانه سواليکه هيچکس نميتواند پاسخي به آن بدهد: سعادت چيست؟
برادلي
چه سعادت بيايد و چه نيايد، آدمي بايد سعي کند خـــــــود را از سعـــــــادت بـــــــي نيــازگــــرادند. ـ ـ ـ ژرژالبوت

غنچه خوشبختي در جاي تاريک و بي صدا و گودي پنهان است
که بسيار نزديک به ماست ما کمتر از آنجا ميگذريم و آن دل خود ماست.ـ ـ ـ موريس مترلينک

من ديده ام که درجه سعادت اشخاص مربوط به اراده و ميل خود آنهاست. ـ لينکين

دنبال سعادت برو، سعادت از تو خواهد گريخت،

با دل و جان بکار خودت بپرداز، وقتت را براي ممقصود بکار بر،

از جادهء خود بيني و شهوت بيني نفس بيرون بيا و دنبال چيزي برو که

از نفس بالاتر است، آنگاه هنگامي که بگذشته ات فکر ميکني،

خواهي ديد که تو خوشبخت بوده اي. ـ ـ ـ پروفيسور جود

فرق بين سعادت و خردمندي اينست که آنکه خود را خوشبخت مي انگذارد

واقعاً خوشبخت است و لي آنکه خود را از همه خردمند تر مي انگذارد از همه
نادانتر است. ـ ـ کولتون

سعادت نتيجه يک زندگاني عقلاني است. ـ ـ

بمحض اينکه از خود ســـــــوال کـــــــردي : من خوشبختـــــــم ــ سعـــــادت

تـــــرا تــرک خــواهد گفت. ـ ـ ـ جان استوارت ميل

راز سعادت در اينست که کاري بتو واگذار شده دوست بداري. ـ ـ آلدوس هکسلي
خوشبختي هرگز هدف من نبوده است من هــــــم مــــانند انشتين احساس

سعــــادتمندي نميکنــــم و نمي خواهم سعادتمند و شادکام باشم.ـ ـ ـ جرج برنادشا

خوشبختي يگانه چيزي است کـــــه مي توانــيـم بي اينکـــــه خــــــود داشته

باشيم ديگران را از آن بـــرخوردار ســـــازيم . ـ ـ کارمن سيلوا

يگانه راه براي افزودن خوشبختي بر روي زمين آنست که تقسيم اش کنيم.ـ پول شرر

خوشبخت کسي است که دم را غنيمت ميشمارد و بخود ميگويد: من

امروزخوشــــــم تــا فردا چـــه پيش آيــــد. ـ ـ درايدن

روي اين زمين سعادت وجود ندارد. ـ ـ ـ ادمون اسپنسر

سعادت نسبي را کسي دارست که در درجه اول با خويش سازگاري داشته باشد و

اين از مشکلترين کارهاست. عامل دوم اينست که با ديگران سازگار باشد و عامل

سوم اينکه با کاري سازگاري داشته باشد. ـ ـ ـ خواجه نوري

بنا کردن عمارت خوشبختي بسيار دشوار و خـراب کردن آن اسان است. ـ ـ بودن شت

سعادت آنست که انسان دنيا را همانطور که آرزوم ميکند ببيند. ـ ـ کورنر

اي مردم چرا سعادت را در خارج ميجوئيد سعادت درون خود شماست. ـ ـ بيوتيوس
بشر خلق نشده است که سعادتمند باشد. ـ ـ ـ دکتر جانسن

هرگاه سعادت در اين جهان بکسي روي بياورد، تصادفاً روي مي آورد ولي اگر

کسي تحصيل آن را هدف قرار بدهد هرگز آنرا بدست نخواهد آورد. ـ ـ هوتورن

به انسان تندرستي و ثــــروت بدهيد او هـــــــر دو را در جستجو سعــــــــادت از

دست خـــــــواهد داد. ـ ـ ـ

دنيا گلي است که گلبرگهايش خيالي و خار هايش حقيقي است. ـ ـ

سعادت حکم ساعت را دارد که هر اندازه ساده تر باشد بهتر کار ميکند. ـ ـ شانفور

افرادي هستند که نورچشمي چانس و اقبالنـــــــد و هــــــر وقت سقـــوط

ميکننــــــد مانند گربه روي دو پا بر زمين مي نشينند. ـ ـ کلتون

در روي زمين سعادتي بالاتر از يک عشق پاک و بادورام متصور نيست. ـ ـ مترلينک
?
سعادت ديگران بخش مهمی از خوشيختی ماست .
رنان

اگر ميخواهي سعادت در کنار تو باشد از آن اجتناب کن . ـ ـ بنيامين فرانکلن
?
هيچکس بدبخت تراز کسی نيست که هميشه خوشبخت است .
هلندی

سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند .
شكسپير
?

با تقوی و خوبی ميتوان سعادت آفريد .
زنون
هر كس با استعدادهايي خلق شده كه بايد آنها را بكار ببندد .
به كار بستن آنها ، بزرگترين سعادت زندگي هر فرد است
 

 

برچسب ها :
در نتیجه؟؟!!!
دوشنبه 6 9 1385 9:13

سلام به همه دوستان

شیوانا در مدرسه اش مشغول کندن زمین وکاشتن درخت بود یکی ازافسران امپراطور همراه سربازانش سوار بر اسب از آن جا عبور می کرد. شیوانا را دید که درکنار بقیه شاگردانش مثل یک انسان عادی مشغول کاراست .نزدیک اورفت وبالودگی گفت : استاد معرفت را می بینم که مانند کارگران حقیر مشغول کارهای عادی است ! شیوانا سرش رابلند کرد وبه افسر گفت :"درنتیجه ؟" افسر که غافلگیر شده بود وازسوی دیگر نمی خواست درمقابل جمع حاضر شاگردان شیوانا وسربازان خودش را ببازد با همان لحن گستاخانه ادامه داد :"بنابراین می توان نتیجه گرفت که استاد معرفت ما کاگری معمولی وشخص حقیری بیش نیست ونباید اوراجدی گرفت !" شیوانا سری تکان داد وگفت :"و بنابراین ؟" افسر نفسی کوتاه کشید وگفت :"بنابراین !"وسپس لختی سکوت کرد و آن گاه گویی با خود حرف می زند گفت :"وبنابراین من این جا بی جهت وقت خودم را به صحبت با یک کارگر معمولی هدر می دهم !؟" شیوانا بی اعتنا به افسر امپراتور مشغول کارش شد وگفت :"و در نتیجه ؟"
 

برچسب ها :
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
 
به پيش چشم من تا چشم ياري ميكند درياست
 
 
چراغ ساحل آسودگيها در افق پيداست
 
در اين ساحل كه من افتاده ام خاموش
 
 
غمم دريا دلم تنهاست.
 
وجودم بسته در زنجير خونين تعلق هاست
 
         
خروش موج با من مي كند نجوا:
 
كه هر كس دل به دريا زد رهايي يافت
 
كه هر كس دل به دريا زد رهائي يافت
 
مرا آن دل كه بر دريا زنم نيست
 
 
ز پا اين بند خونين بركنم نيست
 
اميد آنكه جان خسته ام را
   
  به آن نايده ساحل افكنم نيست
 
نگو بار گران بوديم و رفتيم
نگو نامهربان بوديم و رفتيم
نگو اينها دليل محكمي نيست
بگو با ديگران بوديم و رفتيم
برچسب ها :
به خاطر بسپاریم .....!!
چهارشنبه 1 9 1385 8:22
به خاطر بسپاریم
●اگر کسی یک بار خود را به خوبی مطالعه و مرور کند،تمام کتابهای جهان را خوانده است!
●اشتباه نکردن ستودنی نیست،در اشتباه نماندن ستودنی است!
●زیبایی نه در سیما،بلکه نوری در دل است!
●خوشبخت ترین موجود کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند!
●به آسانی میشود در دفترچه تلفن کسی جایی پیدا کرد ولی به سختی میشود در قلب او جایی پیدا کرد!
●برای سرکوب باطل،هنرمندانه ترین روش،ستایش از حق است!
●وجدان بعد از باز نشستگی،حقوق بگیر شیطان میشود!
●نوآوری فی نفسه محترم نیست،چه کسی میگوید یک رذیلت تازه بهتر از یک فضیلت قدیمی است؟
●لطفی بکن ولی توقع جبران آن را نداشته باش!
●تصمیم های خداوند اسرارآمیز ،اما همواره به سود ما میباشد!
●موفقیت سفر است،مقصد نیست!
●دل معبد فرشتگان استبه شیطان اجاره اش ندهید!
●قلب کودک تحقیر شده، به بمبی است که فردا منفجر میشود!
●حق تقدم همیشه با کسی است که حق را مقدم داشته است!
●دقت اول، از پشیمانی آخر،جلوگیری میکند!
●دوستی هم همانند عشق، حتما باید دوطرفه باشد!
●روح در سکوت سخن می گوید!
●خشنود ساختن همگان محال است!
●یک انسان خردمند!فرصتها و شانسها را می سازد،نه اینکه در انتظار آنها بنشیند!
هر کجای زمین را که مایلی بکن،گنجی خواهییافت،البته به شرط اینکه با ایمان یک کشاورز،زمین را بکنی!
برگرفته از مجله روزهای زندگی
برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 310147
تعداد نوشته ها : 344
تعداد نظرات : 140
Rss